Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

АКТУАЛНИ НОВИНИ

latest

ДОБРОВОЛЦИТЕ С ВАЖНА РОЛЯ ПРИ ГАСЕНЕТО НА ПОЖАР

Сдружение “Българско екологично дружество” п роведе специално събитие за повишаване на информираността на младежите по отношение на горски...Сдружение “Българско екологично дружество” проведе специално събитие за повишаване на информираността на младежите по отношение на горските пожари и насърчаване създаването на доброволчески групи за предотвратяване и противодействие на пожари

 

По данни на специалистите, едва 1% от случаите на горски пожари са причинени от мълнии, а останалата част – 99%, от човешка небрежност. Огнените стихии са много опасни, крият високи рискове както за хората, така и за опазването на природното многообразие. Когато избухне пожар, той нанася сериозни вреди на околната среда, изпепелявайки огромни площи, разпространява се изключително бързо, на големи терени, в пресечните и труднодостъпни места. За пожарникарите е много трудно да овладяват такива пожари, тъй като терените са труднодостъпни. След нанесените щети са необходими десетилетия за възстановяването на местообитанията на животните и растенията.

За опазването на природното богатство, хората трябва да са внимателни и да спазват противопожарните правила в горите. Земеделците имат важна роля в опазването на природата от горски пожари. Туристите също трябва да спазват всички правила за безопасност и да не замърсяват горите. Дори изхвърлянето на стъклено шише може да бъде причината за възпламеняване на пожар в гората.  

При гасене на пожарите съществена роля играят и доброволците. Акцент на специалното събитие, което се проведе на 05.07.2023 г. в Комплекс „Магията на Рила“, Защитена зона BG0000496 Рилски манастир, бе именно повишаването на информираносттта и отговорното отношение на младежите относно пожарната безопасност в горите, доброволчеството и насърчаването и създаването на доброволчески групи за предотвратяването и противодействието на пожари. Присъстващите бяха запознати с Наредба №8, в която са предоставени правилата за пожарна безопасност, както и с възможността за присъединяване към доброволческа група.

Събитието е в изпълнение на договор „Провеждане на информационно-разяснителна кампания за предотвратяване на риска от горски пожари в ЗЗ BG0000496 Рилски манастир и BG0001493 Централен Балкан – буфер“, част от проект BG16M1OP002-3.021-0004-C01 Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 4060 по параметри "Площ", "Структура и функция" и "Бъдещи перспективи" и природно местообитание 5210 по параметри "Площ" и "Бъдещи перспективи", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ г.            

 


www.eufunds.bg

No comments