Европейската комисия представи своя окончателен доклад по програма CASP за Координираните дейности за осигуряване на безопасността на продуктите с цел Защита на потребителите в Европа. В него са показани резултатите от прегледа и изпитванията на широк набор от продукти в съответствие с приложимите европейски стандарти. Изпитванията са извършени в акредитирани лаборатории в държавите-членки на Европейския съюз, като е бил извършен преглед за нитрозамини в детските играчки, безопасност на домашно оборудване за игри на открито, бебешки легла тип гнездо, бебешки кошчета, спални чували, кабели, малки кухненски готварски уреди и детски седалки за автомобил. Специално внимание е било отделено на онлайн продажбите на бижута, които могат да съдържат опасни метали. Според общите резултати от изпитванията на 686 проби от продукти в седемте категории, 355 от 507-те изпитани продукта не отговарят на поне едно от изискванията, посочени в плановете за изпитване. От тях 30 продукта са оценени като представляващи сериозен риск, 47 – с висок риск, 26 – със среден риск и 148 – с нисък риск. Органите за надзор на пазара (Комисията за защита на потребителите в България) са приели необходимите мерки въз основа на извършените оценки на риска и за общо 26 продукта са направени уведомления в портала Safety Gate, за да споделят съответната информация с други органи за надзор на пазара, потребители и стопански субекти.
По отношение на специфичните дейности ориентирани към продуктите, общите резултати показват, че проучването с цел определяне на приоритети, извършено преди стартирането на проекта, е било успешно по отношение определянето на продуктови категории, които изискват допълнително внимание от гледна точка на надзора на пазара. Общите резултати от проучването показват, че 70 % от проби не отговарят на изискванията, а 30 % от проби отговарят на изискванията.
Във всяка от категориите съотношенията са различни. В категория детски играчки са изследвани балони, боите за рисуване с пръсти и гумените играчки, които са популярни сред децата са анализирани 220 проби. В 80 % от тях са открити нитрозамини (Нитрозамините и нитрозируемите вещества са канцерогенни химични съединения и могат да бъдат опасни, особено ако присъстват в играчки за малки деца), а на изискванията отговарят 20 %.
В категорията Домашно оборудване за игра на открито съотношението при 61 проби е 79 % на тези, които не отговарят на изискванията към 21 % към тези, които отговарят. Тъй като много родители купуват катерушки, люлки и къщи за игра за децата си е от съществено значение да се закупува оборудване за игри, което отговаря на изискванията на ЕС за безопасност. Интерактивните играчки са все по-популярни на европейския пазар. Използването на такива продукти и неправилното им сглобяване и монтиране обаче представляват рискове за децата при игра, като заклещване, удушаване, изкълчване или падане от оборудването.
Бебешките легла тип гнездо, бебешките кошари и спалните чували са сравнително нови и много популярни продукти, които предлагат преносими и гъвкави решения, които често не се предоставят от по-традиционните продукти. Като се има предвид уязвимостта на крайните потребители – деца в много малка възраст – и важността на осигуряването на безопасни условия на сън, органите за надзор на пазара са изразили желание да се обърне специално внимание на тези продукти. В категорията – 97 % от пробите не отговарят на изискванията, а 3 % - отговарят.
С използване на детски столчета за кола се повишава безопасността на децата при пътуване с кола. Поради задължителната им употреба в рамките на ЕС през годините се отчита сериозен спад в броя на децата, загинали при пътни инциденти. Въпреки тази положителна тенденция пътните катастрофи все още са най-честата причина за смърт при децата, поради което ОНП решиха да се съсредоточат върху тази продуктова категория в рамките на CASP 2020.Детските седалки за автомобил са задължителни в цяла Европа. В тази специфична категория са анализирани 7 проби, при които 43 % не отговарят на изискванията, а 57 % - не.
Макарите с кабели и разклонителите за кабел се срещат в домовете в цяла Европа и затова е изключително важно да се купуват продукти, които отговарят на изискванията на ЕС за безопасност. При анализа на 70 проби в категория Кабели, съотношението на продуктите, които отговарят на изискванията и тези, които не, е 23 % към 77 %.
В категорията Малки кухненски готварски уреди обект на изследванията са били минифурните, фритюрниците, скарите и тостерите, които се срещат в домакинствата в цяла Европа. От тези продукти са анализирани 89 проби, при които съотношението на 63 %, които отговарят на изискванията за безопасност и 37 % - не.
Поради нарастващия дял на електронната търговия при продажбите на потребителски продукти е направен анализ на 179 проби в рамките на подпроекта CASP Online 2020, насочен към онлайн покупките. По-конкретно са били направени проверки за опасни метали в бижутата. Изпитванията са били извършени в акредитирани лаборатории в държавите-членки на ЕС, и е бил извършен преглед на широк набор от бижута в съответствие с приложимите европейски стандарти. От пробите, 37 % не са отговорили на изискванията, а 63% - са отговорили.

За CASP:
Целта на проекта CASP 2020 в рамките на Координираните дейности за безопасност на продуктите е осигуряване на безопасен вътрешен пазар, като се предоставят на органите за надзор на пазара (ОНП) от Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП) необходимите инструменти за съвместно изпитване на продукти, намиращи се на вътрешния пазар, определяне на свързаните с тях рискове и изготвяне на общи позиции и процедури.
Освен това CASP има за цел да улесни дискусиите и да установи смислен обмен на идеи за разработване на общи подходи, методологии, практически инструменти и насоки. Проектите в рамките на CASP обединяват органите за надзор на пазара на доброволна основа, в съответствие с техните области на специален интерес. Извършват се всяка година и се състоят от различни видове дейности, които могат да бъдат групирани заедно като специфични дейности, ориентирани към продукта (СДОП) и хоризонтални дейности (ХД). Задачите, изпълнявани в двата вида дейности, се различават значително. Целта на всички дейности обаче е да се насърчи сътрудничеството между органите за надзор на пазара, да се обменят знания и да се осигури форум за дискусии с цел по-нататъшно хармонизиране на общите подходи на органите за надзор на пазара.
CASP 2020 включва шест СДОП и четири ХД. Обхванатите продукти и хоризонтални теми бяха предварително определени от органите за надзор на пазара чрез консултация, стартирана от Европейската комисия (ЕК). Поради непрекъснатото увеличаване на електронната търговия на дребно, в няколко от дейностите по проекта CASP 2020 е обърнато внимание на справянето с безопасността на продуктите онлайн. Една СДОП и две ХД бяха групирани в рамките на подпроекта CASP Online 2020 и включени в окончателния доклад на CASP Online 2020.
Общо 36 органа за надзор на пазара от 20 различни държави-членки на ЕС/ ЕИП са участвали в проекта CASP 2020.
 
 

Винаги бъдете първи, научавайки най-новите новини, свързани с Кюстендил, Дупница, както и околността. Четете всеки ден www.Kustendil.net. Екипът на електронната медия очаква Вашите сигнали за нередности, случващи се събития, както и за всичко, касаещо Кюстендил и региона на редакционната поща, която е kustendil.net@gmail.com